September 09-10-11, 2022,
https://www.izdas.org/mimarlik-bilimleri
https://www.izdas.org/arch

IArcSAS 2022 Symposium Proceedings Book.pdf